Behavioural and Social Neuroscience - Milan Brázdil
CEITEC MU CEITEC MU
Behavioural and Social Neuroscience - Milan Brázdil

Casein kinase 1 is a therapeutic target in chronic lymphocytic leukemia

BLOOD

Janovska, P; Verner, J; Kohoutek, J; Bryjova, L; Gregorova, M; Dzimkova, M; Skabrahova, H; Radaszkiewicz, T; Ovesna, P; Blanarova, OV; Nemcova, T; Hoferova, Z; Vasickova, K; Smyckova, L; Egle, A; Pavlova, S; Poppova, L; Plevova, K; Pospisilova, S; Bryja, V, 2018: Casein kinase 1 is a therapeutic target in chronic lymphocytic leukemia. BLOOD 131(11), p. 1206 - 1218, doi: 10.1182/blood-2017-05-786947

Research Groups:

CEITEC authors: