Training – Current Education Offer

Workshops in English:

Foundations of University Teaching Excellence

Timeline of the programme (autumn Semester 2022)

 • Laboratory: 5–9 September 2022, 9:00–14:30
 • Atelier I: 3 October 2022
 • Atelier II: 7 November 2022
 • Atelier III: 21 November 2022
 • Studio: during Autumn Semester 2022
 • Gallery: 16 Janurary 2023

- you can register here:  https://cerpek.muni.cz/en/educational-courses/foundations-of-university-teaching-excellence

- deadline for application: 30th June

- language: English 

The professional development programme Foundations of University Teaching Excellence is a new addition to CERPEK’s educational activities and represents an expansion of our existing Czech-language programme Pedagogical Competence Development Workshop. A “workshop” is usually thought of as a space where people work and create new objects of value, where something new is created or something old is repaired or renovated. And that is the essence of this semester-long programme. We see the intensive and active development of the competences needed for teaching as crucial for improving the quality of teaching at Masaryk University and for the professional growth of teachers. We firmly believe that the care given to teachers leads to an increase in their motivation and to the acquisition of good teaching habits. This can also lead to increased satisfaction with the quality of teaching on the part of both teachers and learners.

Workshops in English:

Dílna rozvoje pedagogických kompetencí

Termíny součástí Dílny (podzimní semestr 2022)

 • Laboratoř: 29. 8 – 2. 9. 2022, 9:00–14:30
 • Ateliér I: 6. 10. 2022, 9:00–13:00
 • Ateliér II: 3. 11. 2022, 9:00–13:00
 • Ateliér III: 24. 11. 2022, 9:00–13:00
 • Studio: podzimní semestr 2022
 • Galerie: 12. 1. 2023, 9:00–14:30

registrovat se můžete zde: https://cerpek.muni.cz/vzdelavaci-programy/dilna-rozvoje-pedagogickych-kompetenci  

deadline pro registraci: 30. června 2022

Vzdělávací program Dílna rozvoje pedagogických kompetencí je nováčkem mezi našimi vzdělávacími programy a představuje elegantní fúzi dvou dřívějších aktivit. Dílna je obvykle považována za „prostor, ve kterém lidé pracují a vytvářejí nové hodnoty, kde se něco nového tvoří nebo něco starého opravuje či renovuje“. A právě to je podstatou tohoto semestrálního vzdělávacího programu. Pro zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě a pro profesní růst vyučujících vnímáme jako klíčový intenzivní a aktivní rozvoj kompetencí potřebných pro výuku. Pevně věříme, že péče věnovaná vyučujícím vede ke zvýšení jejich motivace a k osvojení dobrých pedagogických návyků. Tím také může dojít ke zvýšení spokojenosti s kvalitou výuky jak na straně vyučujících, tak i na straně studujících.