A Photochemical/Thermal Switch Based on 4,4 ´-Bis(benzimidazolio)stilbene: Synthesis and Supramolecular Properties.

CHEMPHYSCHEM

Kulkarni, SG; Jelinkova, K; Necas, M; Pruckova, Z; Rouchal, M; Dastychova, L; Kulhanek, P; Vicha, R, 2020: A Photochemical/Thermal Switch Based on 4,4 ´-Bis(benzimidazolio)stilbene: Synthesis and Supramolecular Properties.. CHEMPHYSCHEM 21(18), p. 2084 - 2095, doi: 10.1002/cphc.202000472