Analytical Methods for Metallothionein Detection

CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY

Ryvolova, M; Krizkova, S; Adam, V; Beklova, M; Trnkova, L; Hubalek, J; Kizek, R, 2011: Analytical Methods for Metallothionein Detection. CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY 7(3), p. 243 - 261

Research Groups:

CEITEC authors: