Anticancer drug Doxorubicin and IN VIVO analysis by fluorescence microscopy

CHEMagazín.

BLAZKOVA, I.; DOSTALOVA, S.; SMERKOVA, K.; VACULOVICOVA, M.; ADAM, V.; ECKSCHLAGER, T.; STIBOROVA, M.; KIZEK, R., 2012: Anticancer drug Doxorubicin and IN VIVO analysis by fluorescence microscopy. CHEMAGAZÍN. 2012(5), p. 8 - 10

Research Groups:

CEITEC authors: