CD8(+) T cells with characteristic T cell receptor beta motif are detected in blood and expanded in synovial fluid of ankylosing spondylitis patients

RHEUMATOLOGY

Komech, EA; Pogorelyy, MV; Egorov, ES; Britanova, OV; Rebrikov, DV; Bochkova, AG; Shmidt, EI; Shostak, NA; Shugay, M; Lukyanov, S; Mamedov, IZ; Lebedev, YB; Chudakov, DM; Zvyagin, IV, 2018: CD8(+) T cells with characteristic T cell receptor beta motif are detected in blood and expanded in synovial fluid of ankylosing spondylitis patients. RHEUMATOLOGY 57(6), p. 1097 - 1104, doi: 10.1093/rheumatology/kex517

CEITEC authors: