Comparative analysis of murine T-cell receptor repertoires

IMMUNOLOGY

Izraelson, M; Nakonechnaya, TO; Moltedo, B; Egorov, ES; Kasatskaya, SA; Putintseva, EV; Mamedov, IZ; Staroverov, DB; Shemiakina, II; Zakharova, MY; Davydov, AN; Bolotin, DA; Shugay, M; Chudakov, DM; Rudensky, AY; Britanova, OV, 2018: Comparative analysis of murine T-cell receptor repertoires. IMMUNOLOGY 153(2), p. 133 - 144, doi: 10.1111/imm.12857

Research Groups: