Comparison of Metallothionein Detection by Using Brdicka Reaction and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Employing Chicken Yolk Antibodies

ELECTROANALYSIS

Krizkova, S; Blahova, P; Nakielna, J; Fabrik, I; Adam, V; Eckschlager, T; Beklova, M; Svobodova, Z; Horak, V; Kizek, R, 2009: Comparison of Metallothionein Detection by Using Brdicka Reaction and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Employing Chicken Yolk Antibodies. ELECTROANALYSIS 21(23), p. 2575 - 2583

Research Groups:

CEITEC authors: