Contribution of functional KIR3DL1 to ankylosing spondylitis

CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY

Zvyagin, IV; Mamedov, IZ; Britanova, OV; Staroverov, DB; Nasonov, EL; Bochkova, AG; Chkalina, AV; Kotlobay, AA; Korostin, DO; Rebrikov, DV; Lukyanov, S; Lebedev, YB; Chudakov, DM, 2010: Contribution of functional KIR3DL1 to ankylosing spondylitis. CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY 7(6), p. 471 - 476, doi: 10.1038/cmi.2010.42