DEVELOPMENT OF METHODIC OF TOTAL GLUTATHIONE AMOUNT DETERMINATION

MENDELNET 2012

Kominkova, M; Zitka, O; Rodrigo, MAM; Zehnalek, J; Havel, L; Adam, V; Kizek, R, 2012: DEVELOPMENT OF METHODIC OF TOTAL GLUTATHIONE AMOUNT DETERMINATION. MENDELNET 2012 , p. 1218 - 1224

Research Groups:

CEITEC authors: