Genetically Encoded Immunophotosensitizer

RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY

Serebrovskaya, EO; Stremovsky, OA; Chudakov, DM; Lukyanov, KA; Deyev, SM, 2011: Genetically Encoded Immunophotosensitizer. RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY 37(1), p. 123 - 129, doi: 10.1134/S1068162011010134

CEITEC authors: