Green fluorescent proteins are light-induced electron donors

NATURE CHEMICAL BIOLOGY

Bogdanov, Alexey M.; Mishin, Alexander S.; Yampolsky, Ilia V.; Belousov, Vsevolod V.; Chudakov, Dmitriy M.; Subach, Fedor V.; Verkhusha, Vladislav V.; Lukyanov, Sergey; Lukyanov, Konstantin A., 2009: Green fluorescent proteins are light-induced electron donors. NATURE CHEMICAL BIOLOGY 5(7), p. 459 - 461