Hydrodynamic Voltammograms Profiling of Metallothionein Fragment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE

Zitka, O; Kominkova, M; Skalickova, S; Skutkova, H; Provaznik, I; Eckschlager, T; Stiborova, M; Adam, V; Trnkova, L; Kizek, R, 2012: Hydrodynamic Voltammograms Profiling of Metallothionein Fragment. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE 7(11), p. 10544 - 10561

Research Groups:

CEITEC authors: