Measuring Intratumoral Heterogeneity of Immune Repertoires

FRONTIERS IN ONCOLOGY

Yuzhakova, DV; Volchkova, LN; Pogorelyy, MV; Serebrovskaya, EO; Shagina, IA; Bryushkova, EA; Nakonechnaya, TO; Izosimova, AV; Zavyalova, DS; Karabut, MM; Izraelson, M; Samoylenko, IV; Zagainov, VE; Chudakov, DM; Zagaynova, EV; Sharonov, GV, 2020: Measuring Intratumoral Heterogeneity of Immune Repertoires. FRONTIERS IN ONCOLOGY 10, doi: 10.3389/fonc.2020.00512

Research Groups: