Optogenetic in vivo cell manipulation in KillerRed-expressing zebrafish transgenics

BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY

Teh, C; Chudakov, DM; Poon, KL; Mamedov, IZ; Sek, JY; Shidlovsky, K; Lukyanov, S; Korzh, V, 2010: Optogenetic in vivo cell manipulation in KillerRed-expressing zebrafish transgenics. BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY 10, doi: 10.1186/1471-213X-10-110

CEITEC authors: