Single high-dose treatment with glucosaminyl-muramyl dipeptide is ineffective in treating ankylosing spondylitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL

Britanova, OV; Staroverov, DB; Chkalina, AV; Kotlobay, AA; Zvezdova, ES; Bochkova, AG; Chudakov, DM, 2011: Single high-dose treatment with glucosaminyl-muramyl dipeptide is ineffective in treating ankylosing spondylitis. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL 31(8), p. 1101 - 1103, doi: 10.1007/s00296-010-1663-3

CEITEC authors: