Nove poznatky v patogenezi Crohnovy choroby

Vnitrni lekarstvi

AMBRUZOVA, B.;M. REDOVA;J. MICHALEK;M. SACHLOVA;O. SLABY., 2012: Nove poznatky v patogenezi Crohnovy choroby. VNITRNI LEKARSTVI 58, p. 291 - 298

CEITEC authors: